Uw partner als het gaat om specialisme in Onderwijs en Management!

Studiedagen

Ons aanbod aan verschillende studiedagen

Organisatie en / of begeleiding van studiedagen. 

Hoekstra & van Zanten organiseren wij studiedagen op maat, met verrassende werkvormen waar een goede afwisseling is tussen inspanning en ontspanning. Wij werken vraag- en doelgericht.

Studiedag Missie en Visie

Doel en relevantie: Het creëren van gedeelde opvattingen over het “morele waartoe” zorgt ervoor dat er verbindingen ontstaan tussen persoonlijke drijfveren, het dagelijks werk dat men verricht en de collectief beleefde missie en visie van de organisatie. Marzano (Wat werkt op school, 2013) geeft een stappenplan om professionaliteit en communicatie van leraren te beïnvloeden: stel normen voor houding en gedrag die leiden tot collegialiteit en professionaliteit b.v. normen waarop medewerkers conflicten oplossen:

 • wijze waarop medewerkers omgaan met beroepsmatige problemen
 • wijze waarop medewerkers elkaar info geven over lln.
 • wijze waarop medewerkers naar derden toe communiceren over andere medewerkers
 • wijze waarop medewerkers zich gedragen tijdens beroepsmatige activiteiten

Samenwerkende culturen kunnen, volgens Hargreaves en Fullan (2012) alleen bestaan als er brede overeenstemming is over de waarden. Daarbinnen worden afwijkende meningen tot op zekere hoogte getolereerd of zelfs actief gestimuleerd. Door onderling vertrouwen, respect en tijd voor elkaar, durven leerkrachten voor hun mening uit te komen. Een schoolleider dient tijd te vinden om samenwerking, vertrouwen en respect op te bouwen. Gedrag stimuleren waaruit vertrouwen blijkt en nieuwe regels opstellen die zijn gebaseerd op vertrouwen, dat zijn misschien wel de beste manieren om het vertrouwen te vergroten. Op deze studiedag wordt gezamenlijk gewerkt aan de missie en visie van de school. Er worden gezamenlijk plannen geschreven voor organisatieontwikkeling en onderwijsontwikkeling. Bovendien wordt het professionele gedrag wat de visie uitdraagt gezamenlijk afgesproken en vastgelegd. Zo kan er gewerkt worden aan een professionele leergemeenschap.

Studiedag De Belgische delegatie

Doel en relevantie: Professionaliseren van de schoolorganisatie en het bevorderen van de doorgaande lijn binnen de schoolontwikkeling en het geven van eigenaarschap en ondernemerschap aan onderwijspersoneel.

De Belgische delegatie is een werkvorm, die het collectief bewustzijn over de huidige stand van zaken t.a.v. de schoolontwikkeling voedt, om vervolgens te komen tot concrete verbeterpunten en veranderpunten die meteen worden afgestemd. Hierin worden de rollen (taken en verantwoordelijkheden) van directie, bouwcoördinatoren , specialisten (LB, LC- leerkrachten) en intern begeleiders meegenomen. Bovendien krijgen medewerkers binnen de leerwerkgroepen inzicht en input voor de verdere schoolontwikkeling.

Studiedag Samenwerkend Leren

Doel en relevantie: Een professionele leergemeenschap; leren van en met elkaar, waarin veiligheid, vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid kernbegrippen zijn.

Eerste onderdeel van de dag is een training feedback. Hierin wordt naast de theoretische uitleg (referentiekader en inferentieladder) gebruik gemaakt van een Kijk-Wijzer feedback. In de middag wordt het Kernkwadrantenspel van Daniel Ofman gespeeld in viertallen. Na de terugkoppeling krijgen de deelnemers de werkvorm Marktplaatsleren. Hierin geeft een ieder aan waar hij/zij de ander in kan ondersteunen of waar hij/zij in ondersteund zou willen worden. Vervolgens worden er afspraken gemaakt (SMART). Achteraf gaan beiden de gegeven feedback binnen de samenwerking evalueren via de Kijk-Wijzer feedback. Na vier weken worden de huiswerkopdrachten centraal besproken en het proces geëvalueerd. Deelnemers gaan vervolgens POP-doelen stellen.

Studiedagen van teams en individuele onderwijsmedewerkers.

Als onderwijsmedewerker binnen het onderwijs weet u als geen ander dat de eisen die aan onderwijskwaliteit gesteld worden hoog zijn. Hoekstra & van Zanten kan begeleiding op de werkvloer bieden. Deze begeleiding kan zowel gericht zijn op individuele groei als op onderwijsontwikkeling. Wij ondersteunen de vertaling van het schoolontwikkelingstraject naar de praktijk.

Te denken valt aan:

 • Gepersonaliseerd leren.
 • Vak doorbrekend werken
 • Groepsdoorbrekend werken.
 • 24th Century skills
 • Werken met hoogbegaafde leerlingen binnen de groep
 • Samenwerkend leren
 • Passend Onderwijs

Het geheim van een goede school zit in de wijze waarop onderwijspersoneel met elkaar, samen met leerlingen het onderwijs vormgeven (organisatie & gedrag) en de wijze waarop ouders daarin worden betrokken en gaan participeren.

Wij verzorgen studiedagen op het gebied van:

 • Communicatie en conflicthantering
 • Feedback
 • Oudergesprekken met medewerking van een professionele acteur
 • Onderhandelen
 • Borging in voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken 

HOEKSTRA & VAN ZANTEN

Hoekstra & van Zanten is een adviesbureau dat zich met name richt op het Onderwijs en Midden en Klein Bedrijf.