Uw partner als het gaat om specialisme in Onderwijs en Management!

Studiedagen

Wij zijn officieel aanbieder van studiedagen die gevalideerd zijn voor het Lerarenportfolio.nl

Studiedag Samenwerkend leren:

Doel en relevantie

Een professionele leergemeenschap; leren van en met elkaar, waarin veiligheid, vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid kernbegrippen zijn.

Eerste onderdeel van de dag is een training feedback. Hierin wordt naast de theoretische uitleg (referentiekader en inferentieladder) gebruik gemaakt van een Kijk-Wijzer feedback. In de middag wordt het Kernkwadrantenspel van Daniel Ofman gespeeld in viertallen. Na de terugkoppeling krijgen de deelnemers de werkvorm Marktplaatsleren. Hierin geeft een ieder aan waar hij/zij de ander in kan ondersteunen of waar hij/zij in ondersteund zou willen worden. Vervolgens worden er afspraken gemaakt (SMART). Achteraf gaan beiden de gegeven feedback binnen de samenwerking evalueren via de Kijk-Wijzer feedback. Na vier weken worden de huiswerkopdrachten centraal besproken en het proces geëvalueerd. Deelnemers gaan vervolgens POP-doelen stellen.

Studiedag De Belgische delegatie:

Doel en relevantie:

Professionaliseren van de schoolorganisatie en het bevorderen van de doorgaande lijn binnen de schoolontwikkeling en het geven van eigenaarschap en ondernemerschap aan onderwijspersoneel.

De Belgische delegatie is een werkvorm, die het collectief bewustzijn over de huidige stand van zaken t.a.v. de schoolontwikkeling voedt, om vervolgens te komen tot concrete verbeterpunten en veranderpunten die meteen worden afgestemd. Hierin worden de rollen (taken en verantwoordelijkheden) van directie, bouwcoördinatoren , specialisten (LB, LC- leerkrachten) en intern begeleiders meegenomen. Bovendien krijgen medewerkers binnen de leerwerkgroepen inzicht en input voor de verdere schoolontwikkeling.

Studiedag Missie en Visie:

Doel en relevantie:

Met een visie moet je kunnen werken. Aan een goede passende visie kan een school zich optrekken. Een sterke visie spreekt tot de verbeelding omdat zij herkenning en betekenis geeft. Menherkent er, als het goed is, een bepaalde waarheid in. Een goede visie loopt dwars door alle lagen van de schoolorganisatie heen en staat los van functies of hiërarchie. Een sterke visie verbindt alle niveaus van beslissen, alle middelen en alle disciplines.

De meningen binnen een organisatie verschillen en juist een gedeelde visie kan deze krachten bundelen en richting geven. Hoekstra & van Zanten kunnen Missie en Visie Studiedagen voor uw school organiseren. Hoekstra & van Zanten verklaart op een heldere inzichtelijke manier de begrippen: missie, visie, borging en evaluatie. Hetgeen committent tot gevolg heeft.

Voor een gemeenschappelijk visie is dit intern commitment van cruciaal belang. In visiedagen die door onze deskundigen worden geleid en begeleid, wordt toegewerkt naar een situatie waarin elk lid van de organisatie duidelijk zicht krijgt op zijn eigen rol binnen het veranderingsproces.

Het resulteert in het vastleggen van persoonlijke haalbare doelen, zodat het veranderingstraject door een ieder wordt geborgd. Na een of twee visiedagen gaat het team daadwerkelijk aan de slag om te werken aan het vervolgtraject. De persoonlijke ontwikkelingsplannen die nu geschreven kunnen worden zijn een logisch gevolg van de in de visiedagen geformuleerde uitgangspunten.

Het uitvoeren van de afspraken die tijdens de visiedag(en) zijn gemaakt  vraagt veel tijd en aandacht van elk teamlid. Het werken met teamleren, intervisie en coaching is een noodzaak om te komen tot implementatie.

Integraal personeelsbeleid is van deze aanpak een logisch gevolg. Hoekstra & van Zanten kan u ook na de visiedag(en) bij dit proces begeleiden

Wij organiseren ook studiedagen op maat. Vaak is het thema: professionalisering schoolorganisatie of kwaliteitsontwikkeling. Maak vrijblijvend een afspraak en bespreek de mogelijkheden.

Samenwerkende culturen kunnen, volgens Hargreaves en Fullan (2012) alleen bestaan als er brede overeenstemming is over de waarden. Daarbinnen worden afwijkende meningen tot op zekere hoogte getolereerd of zelfs actief gestimuleerd.

Door onderling vertrouwen, respect en tijd voor elkaar, durven leerkrachten voor hun mening uit te komen. Een schoolleider dient tijd te vinden om samenwerking, vertrouwen en respect op te bouwen. Gedrag stimuleren waaruit vertrouwen blijkt en nieuwe regels opstellen die zijn gebaseerd op vertrouwen, dat zijn misschien wel de beste manieren om het vertrouwen te vergroten. Op deze studiedag wordt gezamenlijk gewerkt aan de missie en visie van de school. Er worden gezamenlijk plannen geschreven voor organisatieontwikkeling en onderwijsontwikkeling. Bovendien wordt het professionele gedrag wat de visie uitdraagt gezamenlijk afgesproken en vastgelegd. Zo kan er gewerkt worden aan een professionele leergemeenschap.

HOEKSTRA & VAN ZANTEN

Hoekstra & van Zanten is een adviesbureau dat zich met name richt op het Onderwijs en Midden en Klein Bedrijf.