Uw partner als het gaat om specialisme in Onderwijs en Management!

Klachtenregeling

Hoekstra & van Zanten

Partners in onderwijs en management

… van H tot Z.

2152 RE  Nieuw-Vennep

06 51002993

e-mail: [email protected]

Klachtenregeling

Hoekstra & van Zanten verzorgt trainingen, coaching of trajecten. Overwegende dat het voor een zorgvuldige omgang met een deelnemer gewenst is dat deze zich met eventuele klachten over de uitvoering van een training, coaching of traject kan wenden tot een klachtencommissie indien de bespreking van zijn/haar onvrede met de trainer/coach/adviseur van Hoekstra & van Zanten niet tot een bevredigend resultaat leidt.

Artikel 1 Begrippen

Deelnemer

Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een training, coaching of traject van Hoekstra & van Zanten.

Klachtencommissie

De klachtencommissie van Hoekstra & van Zanten betreffende trainingen, coaching of trajecten.

Training, coaching of traject.

De training, coaching, traject of enige andere bijeenkomst die door Hoekstra & van Zanten wordt aangeboden of georganiseerd.

Trainer/coach/adviseur

De persoon die in namens Hoekstra & van Zanten (onderdelen van) een training, coaching of traject uitvoert.

Klacht

Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een training, coaching of traject gericht aan de klachtencommissie” met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.

Klager

Degene die een schriftelijke klacht bij de Klachtencommissie heeft ingediend.

Artikel 2 Ontvankelijkheid

1.De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de training, coaching of traject deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot drie maanden na afsluiting van de training, coaching of traject een schriftelijke klacht over de uitvoering van de training, coaching of traject indienen bij de klachtencommissie.

2.De klachtencommissie kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de commissie, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij/zij  zijn of haar klacht eerder indiende.

3. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

De geregistreerde klachten worden voor een periode van 3 jaar bewaard.

Artikel 3 Samenstelling van de Klachtencommissie

1.De klachtencommissie bestaat in eerste instantie uit de vennoot van Hoekstra & van Zanten die de trainingen, onderdelen van de training, coaching of het traject heeft uitgevoerd en de medevennoot van Hoekstra & van Zanten. Zij onderzoeken de klacht die is ingediend volgens de in artikel 5 beschreven klachtprocedure.

Artikel 4 Taak van de Klachtencommissie

De klachtencommissie heeft de taak om bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven.

Artikel 5 Klachtenprocedure

1.Nadat de klacht is ingediend krijgt de klager binnen 5 werkdagen een bericht dat zijn klacht is ontvangen.

2. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

3. De klachtencommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat zij dit schriftelijke en gemotiveerd aan de klager weten.

4.Is de klacht wel ontvankelijk dan zal de vennoot die in naam van Hoekstra & van Zanten de training, onderdelen van de training, coaching of het traject heeft uitgevoerd een schriftelijke reactie op deze klacht geven.

5.De klachtencommissie zendt een afschrift daarvan aan de klager.

6.Is het naar het oordeel van de klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken trainer/coach/adviseur zich een oordeel te vormen, dan hoort de commissie de klager en de betrokken trainer/coach/adviseur in elkaars aanwezigheid.

7. Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er beroepsmogelijkheid bij:

Drs. H.J. (Henjo) de Looper MOC

e-mail: [email protected]

website: www.Loop-coaching.nl  &  www.runningtherapiezeewolde.nl

Artikel 6 Het oordeel van de klachtencommissie en beroepsmogelijkheid.

1.De klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel.

2.De klachtencommissie zendt een afschrift van haar oordeel aan de klager.

3.Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.

4.Is verlenging noodzakelijk dan maakt de klachtencommissie deze verlenging aan de klager bekend, waarbij de reden van het uitstel wordt toegelicht. Hierbij wordt ook de termijn van de te verwachten reactie vermeld.

5. In het geval van beroep is het oordeel van H.J.de Looper bindend voor Hoekstra & Van Zanten, eventuele consequenties worden zo snel mogelijk, maximaal binnen 14 dagen, afgehandeld.

Hoekstra & van Zanten

T.C.Hoekstra.

Zwaanshoek, 11 juni 2015.

HOEKSTRA & VAN ZANTEN

Hoekstra & van Zanten is een adviesbureau dat zich met name richt op het Onderwijs en Midden en Klein Bedrijf.