Uw partner als het gaat om specialisme in Onderwijs en Management!

Begeleiding

 

Begeleiding

Onderwijsorganisaties zijn per definitie lerende organisaties. Hoekstra & van Zanten biedt begeleiding op maat om de lerende organisatie via innovatie vorm te geven. Dit doe ik zowel binnen de stichting als binnen de afzonderlijke scholen. Daarnaast stimuleer ik samenwerkend leren tussen verschillende scholen (lees: Samenwerkende scholen).

Bent u geïnteresseerd?

Stuur dan een e-mail naar Theo Hoekstra of bel: 06-51002993

Voorbeeld:

Praktijkschool De Poort in Den Haag is afgelopen 5 jaar een traject gestart met Hoekstra & van Zanten wat heeft geleid in februari 2020 tot het predicaat Goed en in 2022 tot het predicaat Excellent. Uit het Juryrapport Excellente Scholen 1 juli 22 tot 1 juli ‘25:

Omdat de school ‘problemen’ in het onderwijs meer ziet als uitdagingen om aan te pakken propageert men een krachtige observerende aanpak en heeft men op geheel eigen wijze een passende theorie en praktijk ontwikkeld voor de specifieke doelgroep van leerlingen van hun school. Deze “eigenwijsheid” zien we terug in de wijze waarop de docenten zelf onderzoeken wat werkt, daarbij eigen motivaties en voorkeuren kunnen volgen en daardoor een waarlijk eigen benadering hebben ontwikkeld. Omdat in de zogenaamde Leer Werk Groepen er wel degelijk collectieve stappen worden genomen – immers je voorstel, idee of project moet wel instemming verkrijgen – is er sprake van een krachtige teambrede ontwikkeling. De vele uren ontwikkeltijd en denktijd maken deze processen mogelijk. Het geeft aan dat leraren die kunnen groeien ook zelf hun praktijken succesvol kunnen ontwerpen.

De visie van de school en de theorie wordt daadwerkelijk hier bottom-up ontwikkeld. De docenten worden veel eigenaarschap gegund en dat bevordert het gevoel van eigenwaarde. De jury heeft de indruk dat veel docenten vanuit intrinsieke motivatie werken en dat zal een stimulerend effect hebben op leerlingen om zich te ontwikkelen, het is een mimetisch effect op leerlingen.

De school heeft verschillende domeinen waarin docenten in teams aan ontwikkeling werken, het team techniek is zeer succesvol in het realiseren van innovatieve praktijkleersituaties en ook in het verbinden ervan met toekomstige beroepspraktijken en vervolgonderwijs. De belangstelling voor techniek is aanzienlijk toegenomen. Er is gezamenlijk gekozen voor Techniek als Excellentie profiel. Er zijn Leer Werk Groepen voor invoering leerlingvolgsysteem, het science lab, het curriculum, zorg en de horeca. De kennisdeling vindt regelmatig plaats. Doordat de LWG’s elkaar op vaste tijden informeren ontstaat er een collectief bewustzijn. Men is op de hoogte van ontwikkelingen in alle LWG’s. Inzichten worden gedeeld en men neemt deze mee in curriculumontwikkeling; ook besluiten over inhoudelijke keuzes worden middels een fase gestuurd proces door alle LWG’s genomen, daardoor is de innovatie teambreed gedragen en niet afhankelijk van personen. De kruisbestuiving blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat een teamlid Techniek nu andere LWG ’s ondersteunt in innovatie.

Kern van het excellentie profiel is de gerichtheid op intrinsieke waarde waarbij de school de kiem daarvoor legt bij elke individuele docent. Een docent wordt lid van een Leer Werk Groep op grond van interesse en motivatie en deskundigheid.

Intervisie

Intervisie is een vorm van collegiaal leren. Het vindt plaats op basis van gelijkheid.

Intervisie verrijkt

Intervisie is een vorm van collegiaal leren. Het vindt plaats op basis van gelijkheid. De intervisie is gericht op verandering, groei en verdere professionalisering van de professional door middel van feedback van collega’s. Het werken met intervisie in het onderwijs biedt de onderwijsmedewerker mogelijkheden om in een veilige gestructureerde vorm verder te werken aan de professionalisering.

Ook organiseer ik intervisie tussen voorzitters van CvB uit verschillende regio’s, om te leren van en met elkaar.

Bent u geïnteresseerd Stuur dan een e-mail naar Theo Hoekstra of bel: 06-51002993

Om in het schoolontwikkelingstraject optimaal te kunnen profiteren van intervisie, zowel in de vorm van leerlingbespreking als probleembespreking zullen de leerkrachten zich een aantal intervisietechnieken en vaardigheden eigen moeten maken.

Wij ondersteunen waar nodig!

Hoekstra & van Zanten kan scholen ondersteunen bij het inoefenen van deze technieken en vaardigheden en bij het starten van de intervisiegroepen. In sommige schoolorganisaties zal het nodig zijn om de intervisie gedurende een bepaalde tijd te laten begeleiden door een externe deskundige. Er wordt dan weliswaar ingebroken op het autonoom leiderschap in de groep maar de voortgang en de structuur van de intervisie zijn dan geborgd. We noemen deze begeleidingsvorm dan ook begeleide intervisie. Zowel in het team als in het management kan Hoekstra & van Zanten in verschillende vormen zorg dragen voor de begeleiding van intervisie.

Wilt u zich aanmelden? Stuur dan een e-mail naar Theo Hoekstra 

HOEKSTRA & VAN ZANTEN

Hoekstra & van Zanten is een adviesbureau dat zich met name richt op het Onderwijs en Midden en Klein Bedrijf.